VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Budeme vděční, když se blíže seznámíte s následujícím dokumentem (dále jen „VOP“) :
Stáhněte si kompletní Všeobecné obdchodní podmínky ve formátu pdf.

Čl. I.Úvodní ustanovení

Čl. II.Uživatelský účet a profil

Čl. III.Uzavření kupní smlouvy

Čl. IV.Cena zboží a platební podmínky

Čl. V.Dodací lhůta

Čl. VI.Přeprava, poštovné, dobírkové a balné

Čl. VII.Odstoupení od kupní smlouvy

Čl. VIII.Práva z vadného plnění (Záruka)

Čl. IX.Uplatnění práv z vadného plnění (Reklamace)

Čl. X.Ochrana osobních údajů

Čl. XI.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Čl. XII.Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. XIII.Příloha č.1 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


 

Čl. I.    Úvodní ustanovení

Odd. I.01        Tyto VOP společnosti E U R O P L A S T, s.r.o., upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.dobrebaleni.cz.

Odd. I.02        Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí výrobní a distribuční firma – E U R O P L A S T, s.r.o., se sídlem v Praze 8 – Karlín, Křižíkova 41/153, PSČ 186 00, IČ: 48587010, DIČ: CZ48587010, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17977 (dále jen „prodávající“) se střediskem spravujícím e-shop se sídlem Kutná Hora – Sedlec, Vítězná 183, PSČ 284 03, (dále jen „středisko“).

Odd. I.03        Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto VOP jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „kupující spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím subjekt odlišný od spotřebitele (dále jen „kupující podnikatel“), řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Odd. I.04        Prodávající je plátcem DPH.

Odd. I.05        Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.dobrebaleni.cz (dále jen „e-shop“) zřízeného za účelem dodávání zboží kupujícím na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

Odd. I.06        Internetový obchod obsahuje nabídku obalových materiálů a kancelářského zboží (dále jen „zboží“) s popisem jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím kódu a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.

Odd. I.07        Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

Odd. I.08        Prodávající vyvinul maximální úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.

Odd. I.09        Kupující spotřebitel má právo objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu dle Odd. VII.02 těchto podmínek.

Odd. I.10        Tyto VOP jsou platné pouze pro objednávky přijaté prostřednictvím e-shopu dobrebaleni.cz a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

Odd. I.11        Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Odd. I.12        Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Odd. I.13        Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Návrat na Obsah

Odd. II.01       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského profilu. Ze svého uživatelského profilu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Odd. II.02       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Odd. II.03       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen vlastním uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Odd. II.04       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Odd. II.05       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

Odd. II.06       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Návrat na Obsah

Odd. III.01      Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Odd. III.02      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odd. III.03      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

Odd. III.04      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, speciální požadavky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Odd. III.05      U vybraného zboží, které se většinou prodává na váhu a je v ucelených baleních (např. v rolích) může nastat situace, že objednaná váha neodpovídá součtu vah jednotlivých ucelených balení. Výsledná dodávka může mít pak jen přibližnou váhu. Na možnost těchto rozdílů je kupující upozorněn u každého zboží. Tyto rozdíly nezakládají právo kupujícího na uplatnění práv z vadného plnění dle Čl. IX těchto VOP.

Odd. III.06      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího.

Odd. III.07      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Odd. III.08      Potvrdí-li prodávající písemně objednávku a přijme-li ji, avšak s výhradami či připomínkami, popř. s doplňujícími podmínkami, jedná se o nový návrh kupní smlouvy a tato muže být realizována ze strany prodávajícího pouze v případě, že kupující tento nový návrh bez výhrad písemně akceptuje.

Odd. III.09      Pokud se e-mail potvrzující přijetí objednávky kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, může být objednávka kupujícího stornována.

Odd. III.10      Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto VOP. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s VOP před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

Odd. III.11      Veškeré objednávky, učiněné kupujícím prostřednictvím e-shopu a potvrzené prodávajícím se považují za závazné a kupující je povinen objednané a řádně dodané zboží odebrat a zaplatit příslušnou cenu, popřípadě balné či dopravné (poštovné), a to ve výši, jak vyplývá z ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, se kterým měl kupující možnost se seznámit.

Odd. III.12      V případě, že kupující se rozhodl stornovat objednávku po jejím odeslání, nechť tak učiní neprodleně a to e-mailem s uvedením čísla a data objednávky, kterou chce stornovat na adresu: objednavky@dobrebaleni.cz . V případě, že kupující stornuje objednávku na zboží, které je pro něho vyráběno na zakázku (nejedná se tedy o zboží, které je běžně skladem), bude prodávající účtovat kupujícímu náklady, které mu do okamžiku storna objednávky vznikly, případně s těmito náklady započte zaplacenou zálohu.

Návrat na Obsah

Odd. IV.01     E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i s daní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Odd. IV.02     Základní prodejní cena je tvořena cenou ze všeobecného ceníku, který nedělá rozdíl mezi nakupujícím spotřebitelem nebo podnikatelem. Základní cena se snižuje v závislosti na odebraném množství. Registrovaný kupující si může s prodávajícím domluvit na vybrané položky vlastní ceník, který se přednostně zobrazuje na eshopu. Na vybrané zboží se může nabízet časově omezená akce se speciální cenou. Platí vždy pravidlo, že jednotlivé slevy se nesčítávají a použije se vždy ta cena, která je z nabízených nejnižší (Základní cena dle odebraného množství nebo Firemní cena nebo akční cena).

Odd. IV.03     V případě, že u zboží v e-shopu je uvedena prodejní cena „Na dotaz“ má se za to, že pro dané zboží není cena pevně definována. Kupující může toto zboží zahrnout do své objednávky. K této položce prodávající přistupuje jako k nezávazné poptávce o nadefinování ceny dle individuálních cenových, výrobních a dodacích podmínek. Následná dohoda nebo nedohoda na dodání této položky nijako neovlivňuje závaznost objednání ostatních položek z objednávky.

Odd. IV.04     E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Odd. IV.05     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na středisku prodávajícího na adrese Kutná Hora – Sedlec, Vítězná 183 výlučně jenom po předchozí dohodě;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně převodem po obdržení faktury nebo zálohové faktury na účet prodávajícího č. 1940952399/0800 (IBAN: CZ8508000000001940952399, SWIFT: GIBACZPX), vedený v bance Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

d) bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PAY-U;

e) nebo jiným způsobem nabízeným při vyplňování podmínek realizace objednávky kupujícím v košíku e-shopu.

Odd. IV.06     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Odd. IV.07     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby přes platební systém PAY-U je kupní cena splatná po odeslání objednávky. Při bezhotovostní platbě na fakturu je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebyla průkazně dohodnuta jiná doba splatnosti.

Odd. IV.08     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Když nebude kupní cena zaplacena v celé výši do doby splatnosti, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

Odd. IV.09     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (Odd. III.08), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Odd. IV.10     Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nemusí být akceptovány. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Odd. IV.11     Prodávající vystavuje ohledně plateb prováděných na základě objednávek kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Odd. IV.12     V případě pozdní úhrady je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu podnikateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý, byť započatý kalendářní den, kdy je kupující v prodlení s placením.

Odd. IV.13     Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího podnikatele uhradit fakturu v termínu splatnosti. Tímto se vylučuje použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku, nejde-li o kupujícího spotřebitele, který nemusí do odstranění vady zboží platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho nároku na slevu.

Návrat na Obsah

Odd. V.01      Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží, které je skladem, prostřednictvím přepravní společnosti vybrané kupujícím z nabídky prodávajícího na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky, nejpozději však do jednoho týdne (zpravidla do druhého pracovního dne) a v případě zvolení některého ze způsobů platby předem až po obdržení této platby. V případě, kdy je zboží na požadavek kupujícího upravováno, nebo samostatně objednáváno v neobvyklém rozsahu, je dodací termín dohodnut individuálně.

Odd. V.02      V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

Odd. V.03      V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v dohodnuté náhradní lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět. Nejpozději však do 7 pracovních dnů, pokud se nedohodnou jinak.

Odd. V.04      Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.

Odd. V.05      Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím daňový doklad – fakturu, který je vždy nedílnou součástí zásilky (balíku) a zároveň jej zašle v elektronické podobě i na e-mail kupujícího.

Odd. VI.01     Cena zboží nezahrnuje přepravu, poštovné, dobírkové a balné (dále jen „poštovné“). Při jednotlivé objednávce kupujícího zboží za částku vyšší než 5.000,- Kč (bez DPH) na jakoukoliv adresu v České republice nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži. Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 5.000,- Kč bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 199,- Kč (bez DPH). Tato částka bude zahrnuta do celkové ceny zásilky i v případě, že kupující uhradí předem kupní cenu objednaného zboží na účet prodávajícího.

Odd. VI.02     Dojde-li na základě žádosti kupujícího k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 5.000,- Kč (bez DPH) z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou další náklady na poštovné kupujícímu účtovány. V případě, že dojde k rozdělení objednávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 5.000,- Kč (bez DPH), bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.

Odd. VI.03     Kartonové zboží (krabice, boxy atd.) a jiné položky zboží, u kterých to charakter zboží dovoluje, jsou dodávány vždy v rozloženém stavu s ohledem na podmínky a možnosti přepravy. V případě, že kupující požaduje dodat zboží ve složeném stavu, prodávající bude účtovat kupujícímu přepravní náklady ve skutečné výši bez ohledu na celkovou hodnotu objednaného zboží.

Odd. VI.04     Není-li možné zboží odeslat formou balíku s ohledem na překročení rozměru nebo váhy (dle podmínek přepravce max. váha balíku u pošty je 25 kg a u přepravce PPL 50kg) bude zboží odesláno na vratné dřevěné paletě (značené EUR). Při převzetí zboží vrátí kupující přepravci paletu (ve stejné kvalitě). Není-li kupující schopen zajistit okamžité vracení palety přepravci, informuje o tom prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu zboží na nevratné paletě tzn., že přepravce nebude vyžadovat vrácení palety po kupujícím při předání zboží. Dle objemu přepravovaného zboží může prodávající za nevrácení EUR palety nebo za balení na nevratnou paletu požadovat po kupujícím příplatek ve výši 170,00 Kč/paleta.

Odd. VI.05     Přímý prodej a vlastní odběr zboží ze skladu střediska E U R O P L A S T, s.r.o., Vítězná 183, PSČ 284 03 Kutná Hora – Sedlec bude umožněn pouze na základě předchozí dohody s prodávajícím.

Odd. VI.06     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Odd. VI.07     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Odd. VI.08     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Odd. VI.09     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání většího poškození obalu svědčícího o poškození zboží při přepravě nebo porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odd. VI.10     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravovat přepravní podmínky jednotlivých přepravců (PPL, Česká pošta…) a reklamační řád e-shopu.

Odd. VI.11     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel a nejde-li o přepravu podle Odd. VI.06, je zboží kupujícímu odevzdáno, až mu ji dopravce předá. Společně se zbožím převezme kupující i daňový doklad-fakturu, který je vždy nedílnou součásti zásilky.

Návrat na Obsah

Odd. VII.01    Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo vyrobené na jeho zakázku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odd. VII.02    Nejedná-li se o případ uvedený v Odd. VII.01 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu VOP v Čl. XIII. Odstoupení od kupní smlouvy kupující spotřebitel zasílá doporučeně na adresu střediska prodávajícího (Europlast s.r.o. Vítězná 183, Kutná Hora – Sedlec, PSČ 284 03) nebo elektronicky na e-mail prodávajícího reklamace@dobrebaleni.cz. Zároveň je potřeba aby neprodleně informoval prodávajícího telefonicky na čísle: +420 322 310 314 v čase od 7-15 hod po.-pá. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

Odd. VII.03    V případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující spotřebitel zboží na adresu: E U R O P L A S T, s.r.o., Vítězná 183, PSČ 284 03 Kutná Hora – Sedlec.

Odd. VII.04    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle Odd. VII.02 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší v celku. Všechno zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odd. VII.05    V případě odstoupení od smlouvy dle Odd. VII.02 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odd. VII.06    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odd. VII.07    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odd. VII.08    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odd. VII.09    Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém je kupující převzal, včetně veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím a řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu zpětné přepravy.

Odd. VII.10    Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další oprávněné náklady.  

Odd. VII.11    Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah či v minulosti nedošlo ke korektnímu průběhu při plnění vzájemné obchodní transakce (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím, vrácení poškozeného zboží apod.). V takovém případě je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámec lhůty uvedené v Odd. V.01

Návrat na Obsah

Odd. VIII.01   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a není-li kupujícím podnikatel nebo není-li z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „kupující nepodnikatel“, též § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Odd. VIII.02   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu nepodnikateli, že v době, kdy kupující nepodnikatel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Odd. VIII.03   Je-li kupujícím nepodnikatel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Odd. VIII.04   Je-li kupujícím nepodnikatel, je při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Pro použité spotřební zboží se doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Prodávající může zákonnou lhůtu prodloužit

Odd. VIII.05   Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno,

c) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

d) poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

f) upravením zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

g) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Odd. VIII.06   Omezení dle předchozího odstavce neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Odd. VIII.07   Prodávající se zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Záruční doba prodávaného zboží činí 6 měsíců, u kartonážního, lepícího a zboží se speciálními úpravami 3 měsíce. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců, u kartonážního, lepícího a zboží se speciálními úpravami do 3 měsíců po odevzdání věci. Bližší informace o záruční době a záruce na jakost může prodávající poskytnout na vyžádáni kupujícího v materiálovém listu zboží.

Odd. VIII.08   Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití a užití uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu, a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Návrat na Obsah

Odd. IX.01     Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel. V případě jakékoliv reklamace nebo zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu, aby co nejdříve kontaktoval prodávajícího telefonicky na čísle +420 322 310 314 nebo e-mailem na reklamace@dobrebaleni.cz a domluvil si další postup při řešení reklamace dle těchto VOP a případně dle reklamačního řádu prodávajícího.

Odd. IX.02     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese střediska. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a měl možnost ho prozkoumat. Kupující zašle prodávajícímu zboží s popisem vady a datem projevení se vady, dále prodávající doporučuje uvést dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Prodávající taktéž doporučuje zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující podnikatel též doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Odd. IX.03     Není-li dohodnuto jinak, zašle kupující reklamované zboží na adresu E U R O P L A S T, s.r.o., Vítězná 183, PSČ 284 03 Kutná Hora – Sedlec s označením „REKLAMACE“. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení a vydá kupujícímu písemné potvrzení Protokol o neshodě s identifikačním číslem o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován nebo navrhován, a to e-mailem nebo poštou bezprostředně po přijetí reklamace. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů prodávající zašle kupujícímu poštou nebo e-mailem Aktualizovaný Protokol o neshodě s informacemi o datu a způsobu vyřešení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a reklamační řízení se ukončí navrácením potvrzené 1 kopie Protokolu o neshodě kupujícím.

Odd. IX.04     Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

Odd. IX.05     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Odd. IX.06     Kupující při oznámení vady prodávajícímu nebo bez zbytečného odkladu po oznámení této vady sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Odd. IX.07     Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Odd. IX.08     Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odd. IX.09     Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Odd. IX.10     Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Odd. IX.11     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také právo od smlouvy odstoupit.

Odd. IX.12     Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu věc původně dodanou. Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. Tuto částku musí prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Odd. IX.13     Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Odd. IX.14     Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

Návrat na Obsah

Odd. X.01      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odd. X.02      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresy bydliště, provozoven a adresy dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresy elektronické pošty, telefonní čísla a přihlašovací jméno (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Odd. X.03      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Odd. X.04      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat údaje ve svém profilu po přihlášení do svého uživatelského účtu nebo svůj požadavek poslat e-mailem na adresu: objednavky@dobrebaleni.cz .

Odd. X.05      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zabezpečujících platební styk, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Odd. X.06      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Odd. X.07      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Odd. X.08      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (Odd. X.05) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

(a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

(b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Odd. X.09      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Odd. X.10      Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to na základě písemné žádosti, prodávající je povinen této žádosti vyhovět.

Odd. X.11      Číslo registrace provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je . . . . . . (proces registrace právě probíhá)

Návrat na Obsah

Odd. XI.01     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-maily kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-maily kupujícího. Kupující má právo tuto službu vždy odmítnout.

Odd. XI.02     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odd. XII.01    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Odd. XII.02    Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

Odd. XII.03    Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Odd. XII.04    Tyto VOP platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odd. XII.05    Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.europlast.cz, www.dobrebaleni.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Odd. XII.06    Prodávající a kupující podnikatelé jsou povinni řešit veškeré spory smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Kupující bere taky na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z kupní smlouvy na třetí osobu.

Odd. XII.07    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Odd. XII.08    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování E U R O P L A S T, s.r.o., Vítězná 183, PSČ 284 03 Kutná Hora – Sedlec, adresa elektronické pošty info@dobrebaleni.cz, telefon +420 322 310 314 v čase od 7-15 hod po.-pá.

V Kutné Hoře dne: 1. 8. 2014

Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2014 

Návrat na Obsah

 (Formulář je určen pro kupujícího spotřebitele-nepodnikatele, který může vyplnit tento formulář a poslat jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v souladu s Čl. VII těchto VOP)

Stáhněte si formulář na odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Stáhněte si kompletní Všeobecné obdchodní podmínky ve formátu pdf.